Men heeft van die momenten


Me had momangs da had me effe ing jedanke va vruijer neudieg….

Me maat zich zurg…..ken och waal ins…vier blieve duks positief….evvel aaf en tsouw da had me och ins mindere daag. Privat is jet wat privat is, en jesjefliech is jesjefliech. Evvel os kunde weese deels wal wie ‘t jeveul aaf en tsouw is….is nit ummer ainfach…..jodsjedanks is d’r Sjlaagboom ja och e jeveul….me ken zie ai aaf en tsouw kwiet…en dat jieëft mód….me sjteet nit alling.

En doch….me jeet dinke, wat junt die duuster monde doeë….me ken veul ideeën han…evvel ‘t kunt ummer waal werm ing “besjrenking” van d’r sjtaat….los vuurop sjton dat vier vroeë zunt dat vier op darve….evvel ‘t weëd sjwoar…en de de lu hant floep….deels “terecht” evvel och deels nit.

In d’r zommer nog mit ee op ‘t terras ligke laache…en noen hant ze floep wail ‘t binne is….junt waal in d’r supermarkt mit ee vertselle…mer jod ‘t is nit angesj. Um dan ins effe de jedanke op jet angesj tse krieje loester iech jeër noa dizze nommer….had emotionele weëd….dat och…evvel deed och dinke an vruijer…. Bij de opa en oma…in de wirkplaatsj, an d’r esdusj, de blommekoeël, de lekker tsoep, in d’r jaad wirke, jeweun loestere noa ‘t jerauwel, de jesjiechtes va vruijer, de waar hoale bij de makro wail d’r tsankpasta doa beliejer is….iech ken nog waal effe durch jon…

Iech hof dat me och e lidsje had wat uch mit nemt noa de tsiet wie me nog jing zurg houw…jeweun…morgen um 7….d’r daag aavange mit inne laach… Vuur os…de horeca…alle sjterkde, vuur jidderinne op de welt en in bezongesj os sjun kirchroa…verjes os collega’s nit…zoeë dat vier och anger joar nog ummer ‘t sjunste op de welt zunt…❤❤❤