Iedere morgen denk je weer …


Jidder murje loof iech dezelfde rungde…..jidder murje dinkt me ummer werm…..wat da noen…

Evvel went d’r daag jet wieër is da jeet ‘t werm…. evvel ‘t jemis weëd mit de wech jroeëser….

Vriedieg is normaal Maat…..bij os is dat mitlerwail traditioneel de zelfde jeste….murje is vriedieg…..

‘T jemis….

De heren mit tswai cappuccino en e zoetje wail iech mos an d’r tsoeker dinke….waal tswai pletsjere…..

D’r Cappuccino mit doa noa 2 jonge….vuur e priesje wail de aow is och nit wat ‘t mos zieë….

De “jong” vriediegcloeb mit ing batterij thee en Cappuccino….

D’r keek op de week club….alles um en um besjtelle…. en ‘t doktor retsept…

De “haagse” koffie mit inne 5er en noa 10 minuten waal ins bitterballen in alle herrejods vrugde….

D’r Wielie mit zie lekker biersje en jenisende blik…..

‘T Ien…iech darf jinne alcohol…duch mer inne tonic….of nee….duch mer ee vlempje….

En zoeë sjuvve de leeftijd genoten aa….Cappuccino….tönnisjteiner….wien…

De beambte mit 10 beer en snacks en breuzele uvver de moeziek….

De “jeugd” mit tswai beer….20 tsiejarette en tsoep….

D’r vriediegmeddieg cloeb mit kaffe en Els…en inne versjtendieje mit Correwijn….

Inne Chiney mit inne zusse wien dem me nit versjteet mit besjtelle….

D’r brui van de jlaasfabriek en d’r Roes…..

De hel sjtem va inne wien mit wasser en de “rouw” van e affligum of kasteelbeer…..

En zoeë kenne vier nog effe durch jon ……

Wat e jemis….en zal nog effe doere…en d’r jemis zal erjer weëde…..

Mer jeleuf miech….d’r ieëtsjte vriedieg dat werm op darf weëd e fes….mit vlaam van ‘t hoes…va ozze bekker Curfs…

Wail viere mos me ‘t leëve…dat bliecht noen mer ins tse mieë… han dieng vrung jeër….e belletje….e sjrieve….inne jouwe daag….

Richtieje vrung…dat merkt me noen…. evvel iech darf zaache….a jenne Sjlaagboom en zie team had inne janse hoof vrung d’r bij krije….ung sjteun….fienantsieël….woad….dat is jeweun nit tse bevatte….1000 moal dank!!!

En wat betreft ‘t virus….de natoer had os op d’r nommer jezaatse….woar tse verwaade….vier hant de natoer bezeekt….en noen mosse vier lieje…en aafwaade…..

Vuur uch alle…inne sjunne witte donderdag….wat ‘t vuur uch da och darf betseechene….vuur miech betseechent dat nuus…. inne daag wie jinne angere….

En aaf en tsouw van diech aafsjrieve deed nui jod….. zal jet lestiejer zieë in mie dialect….evvel gluck auf….

Inne entertainer deë uch en zie team zieër mist…