Hu weëd mienge mentor 80 joar jonk


D’r zelfde daag wie d’r sjtieftongsdaag van os 36er Regiment, d’r 19e jannewaar, alling is d’r versjil dat d’r Jeu jet ouwer is?
In jiddes jeval, leeve Jeu va hatse jratuleert en dat me mit Gerda nog de neudieje joare darf viere mit al ‘t sjuns dat kirchroa os tse beije had.
Me had de verdeende pensjoeën jesjaft en dat ziet me, me is alling mer jonger drop woeëde, iech hof dat iech dat och darf mitmaache….wail me is en bliet inne mentor vuur miech en inne van de letste wieëtte die ‘t nog jieëft in os Kirchroa…..inne mit “gastheerschap” mit ing jroeëse “G” jesjreëve.
Op noa de 90.