Een dag met een zwarte rand


Inne daag mit inne sjwatse rank???
Café Ackens had inne sjlaag kreije….’t Mien is noa d’r Himmel ongerweëchs.
‘T Mien had 92 joar op blieërhei darve leëve, viere, jenisse, hel wirke, kaate, koche, verzurje en nog voal mieë.
De neudieje joare oane zienge jeleefde man, d’r Piet, evvel ummer an ing zie jesjteund durch d’r sjtoots, d’r zoon.
Tsezame woare en zunt ze e begrip i kirchroa en wiet doa boese, de mam zurjet de letste joare vuur de meddieg en d’r Wiel vuur de kundsjaft.
125 joar Café Ackens moeët e fes weëde evvel doe koam corona…..’t fes woar jeloofe.
Alle voorzorgsmaatregelen houw d’r Wiel jetroffe, doa mit nuus an de kundsjaf koam mer nog wiechtiejer….de mam, zieng mam, zie alles darf waal jezaat weëde. Evvel laider….d’r corona had de mam tse pakke kreije, jodsjedanks is de mam mit vrid i jesjloafe, al is dat nit de aad en wies wie me ‘t jeër wool….evvel me had nit alles in jen heng zalle vier mer zaache?
Vier hant end oktober nog darve viere, en dat had de mam en d’r Wiel nui jod jedoa. Dankbaar zunt vier da och vuur dizze meddieg deë zicher e vervolg jeet krieje.
Vier wunsje d’r Wiel en zie sjwester Marie-José mit d’r man en de kinger alle kraft tsouw mit dizze verloes.
Inne verloes nit alling vuur de familie evvel och vuur de janse Ackens familieje en blieërhei en wiet uvver de jrens.
Ing ieëre plaatsj houw me al bij os in ‘t woeëntsimmer van d’r Maat evvel noen mit ing anger jedanke.
Mien ‘t jeet uch jod en duch de jrus an d’r Piet, dat me werm darf sjoenkele mit ee op ing dikke wolk en dat me sjtoots eraaf kiekt mit wat uur en unge Wiel had bereikt, ing wieëtsjaf die nit voet tse dinke is oes de noabersjaf va blieërhei.
Alle kraft vuur alle jetroffene