Vuur os vasteloavends jekke


Hu “oad op nui” vuur os vasteloavends jekke in de janse welt. Dizze oavend via d’r Facebook i Heële ing sjow va artieste (effe kieke welk kanaal?)

Murje….d’r 11e Van D’r 11e…. zunt vier live in ozze “sjpring erop” studio mit vasteloavends sjlajere en bezonger nuits uvver d’r sjpasminister ….inne primeur.??? De Radies zunt laider nit d’r bij, familieje umsjteng losse ‘t nit tsouw en wunsche hun da och alle bessersjaf.

Dinkt me…als artiest…hei…ing plaatsj vrij…vier zaache…sjik inne besjeed en fielaich kenne vier kieke of dat murje jeet passen. In jiddes jeval…vier maache murje e fes d’r van….al is ‘t inne mitwoch…effe tswai sjtond de ieëlend en de zurg verjesse?

Alaaf op de vunnefde joaresstiet❤❤❤