Vier hant nog anger sjun nuits….


Os toppertje Lyanne had hu jeboetsdag, wat e blumpje wa…….en och d’r “sluipkelner” Ilco had hu jeboertsdaagfes….evvel doa hant vier jee ansjtendiech bild va🤣🤣….deë “sluipt” ja ummer tusje de jeste of is in de kuche an ’t esse….
Va hatse uch tswai🎉🎉🎉