Vier hant nog anger sjun nuits….


Os toppertje Lyanne had hu jeboetsdag, wat e blumpje wa…….en och d’r “sluipkelner” Ilco had hu jeboertsdaagfes….evvel doa hant vier jee ansjtendiech bild va??….deë “sluipt” ja ummer tusje de jeste of is in de kuche an ‘t esse….
Va hatse uch tswai???