Inne sjwoare daag…


De sjunste tsiet van ‘t joar vong aa.. mit vrung inne daag viere in ‘t kapittel va vasteloavend….os aller Kölle.
Inne daag jing zurg, inne daag jinne Sjlaagboom, inne daag alling laache, jenisse, sjoenkele, inne daag ….
D’r lockdown kriet och zienge impact mieë en mieë….vier….iech merk ‘t och…
D’r Sjlaagboom jeet dat waal sjaffe, dankzij uch leef lu, unge sjteun…. evvel vuur os, miech perzeunliech….’t weëd ummer sjwoarder…..positief blieve….van de boesezie joa….evvel va binnen jeet me ummer mieë muite krieje….tusje de oere.
Vuur zunt jezonk dat is wat tselt, evvel noen alwerm 16 weche tsouw, 16 weche jee “normaal” ritme, 16 weche zaachens bedinke um jeld tse verdeene, 16 weche mer ummer dinke.
Mit ‘t vrugjoar d’r bij zunt ‘t d’r al 27 weche…en teeje die tsiet dat vier werm ins jet darve zal e dik hoaf joar drop zitse.
Vier maache zamsdieg e fes d’r van…online….vasteloavend angesj…en vier hoade d’r mod durch tse zaache…2021 weëd angesj.
En rechent ‘t miech en mieng collega’s in de horeca ‘t nit aa went me jet zeët of sjrieft wat fielach nit ummer jod ken valle…os lontje weëd och kotter….is nit jod, evvel vier zunt allenui miensje….en aaf en tsouw ken ‘t waal ins verkierd opjevat weëde.
D’r duutsj zeët….indianer kriesje nit, evvel de komende daag waal….jet woa vier hin oes kieke ken effe nit….en mit alles wat vier als horeca al hant mosse verdraage is dit jraad dat sjupje wat tse voal ken zieë.
Op noa zamsdieg….d’r troan maat da effe plaatsj vuur d’r laach….
Hod poal leef vasteloavends jekke….. d’r kunt ing tsiet da darve vier os werm ing hank jeëve, e biersje aa sjtoeëse, inne knuffel….want dat nuie normaal is binnekot (en woar ‘t och al) abnormaal.
Miensje blieve miensje❤❤❤❤❤