D’r Lei is nit mieë

 Vuur tswai weche tseruk nog bij os, mit wennieg lof waal tse versjton, d’r Lei woar op d’r honk. En als waachhonk hat menig kirchoadsjer d’r Lei liere kenne, waachhonk mit zienge koempel uvver d’r KVV, zie waachete uvver de tradietsjoeëne die waal ins, en nog ummer binnen d’r verain verjesse woeëte en weëde.…